Hjem Neuro For dig som fagperson Mobile neurorehabiliteringsforløb

Mobile neurorehabiliteringsforløb

Forenede Care Neuro tilbyder skræddersyede mobile forløb. Det kan foregå på vores center Ringstedhave, i personens eget hjem, på bosteder, døgnrehabiliteringscentre eller en kombination.

Rehabilitering hvor personen bor 

Forenede Care Neuro tilbyder skræddersyede løsninger til personers individuelle behov i eget hjem. Indsatsen er rettet mod personen og dennes pårørende, men henvender sig også til terapeuter, plejepersonale og øvrige fagpersoner, der har med personen at gøre i hjemkommunen.

Vi sammensætter en tværfaglig specialiseret indsats ud fra personens individuelle behov. Indsatsen bliver løbende justeret, så den kontinuerligt tilpasses personens udvikling og funktionsniveau.

Alle mobile forløb er specialiserede og kan kombineres eller vælges enkeltvis

Tværfaglige forløb:

 • Neurorehabilitering i eget hjem
 • Intensiv udslusning (til eget hjem/døgnrehabilitering)
 • Personspecifik supervision og sidemandsoplæring af fagpersonale

Monofaglige forløb:

 • Monofaglig fysioterapi
 • Monofaglig ergoterapi
 • Monofaglig audiologopædi
 • Monofaglig neuropsykologi
 • Rehabiliterende pleje

Specialiseret tværfagligt neurorehabilitering i eget hjem eventuelt kombineret med specialiseret tværfaglig intensiv udslusning

Dette forløb henvender sig til personer, der udskrives enten fra en specialiseret døgnneurorehabiliteringsenhed eller fra primær sygehusafdeling til eget hjem. Vi sikrer et sammenhængende forløb og en tryg overgang.

Når der er en sektorovergang mellem for eksempel region og kommune/privat leverandør, sker der ofte et funktionstab hos personen og vigtig information om personen går tabt i overgangen mellem fagpersoner.

Vi oplever ofte at dette skaber utryghed hos personerne og pårørende. Det er ofte ikke muligt for personerne selv at overføre en tillært funktion til et nyt miljø.

En sådan overgang skal derfor støttes af fagpersoner med kendskab til neurorehabilitering for at undgå indlæring af uhensigtsmæssige kompenserende strategier.

Vores speciale er rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i personens egne omgivelser (kontekstnært)

Forenede Care Neuro kan hjælpe, hvor der er behov for implementering og udvikling af det fysiske, psykiske, sociale og kognitive funktionsniveau.

Situationer hvor der er særligt gavn af rehabilitering i egne omgivelser:

 • Kognitive vanskeligheder fx perceptionsforstyrrelse, nedsat hukommelse eller sygdomsindsigt, og hvor der brug for fejlfri læring
 • Familiære omstændigheder fx hjemmeboende børn
 • Psykisk sårbarhed fx angst og ængstelighed
 • Fysiske vanskeligheder hvor der er behov for kontekstnær træning på aktivitets- og deltagelsesniveau

Processen – fra start til slut

Opstart af forløbet

Hjerneskadekoordinator eller visitator retter henvendelse til Forenede Care Neuro.

Dokumenter fremsendes

Hjerneskadekoordinator eller visitator sender relevante sagsakter såsom GOP, journalnotater og scanningsbeskrivelser via Sikker Mail.

Realistisk plan og kontrakt udarbejdes

Ud fra sagsakter fortsætter dialogen for at afdække behovet for indsats.
Forenede Care Neuro udarbejder kontrakten, der sendes til høring og underskrift i kommunen. Når underskriften foreligger, går forløbet i gang.

Alle kontrakter udarbejdes individuelt og tilpasses efter behov.

Indsatsen starter op

Forenede Care Neuro kontakter personen og evt. pårørende. De informeres om den aftalte indsats med det konkrete neurofaglige team.

På hvert forløb er der en tovholder, der har ansvaret for kontakten med personen, pårørende og kommunen.

Tovholderen koordinerer, planlægger og indkalder til diverse møder med personen, pårørende og kommunen.

På et opstartsmøde med personen, pårørende og kommunen bruger vi god tid til fælles forventningsafstemning og sikrer det gode og trygge samarbejde.

Den individuelle indsats

Personens mål er udgangspunkt for indsatsen, og på interne teammøder drøftes og aftales metode og fremgangsmåde.

Under forløbet afholdes der DIS-møder (Den Involverende Samtale) med person og pårørende og teamet tilpasser, koordinerer og justerer forløbet med baggrund i udviklingen og målsætningen.

Overlevering til kommunal indsats

Vi anbefaler, der er sker en undervisning til de pårørende og til det kommunale team. Dette foregår undervejs i forløbet.

Målet for undervisningen er at alle pårørende og fagpersoner omkring personen opnår en fælles viden og forståelse for personens liv før og efter skaden, sygehistorie, skadens placering og følger heraf. Dette medfører et højere generalistniveau og en højere tværfaglig kvalitativ indsats.

Opfølgning og afrunding

Forenede Care Neuro laver telefonisk/skriftlig opfølgning med hjerneskadekoordinator i kommunen under hele indsatsen og der planlægges evt. overlevering til kommunale samarbejdspartnere i god tid.

Ved slutningen af indsatsen afholdes et afsluttende statusmøde og Forenede Care Neuro udarbejder et kort afsluttende statusnotat. Heri evalueres den leverede indsats ud fra kontraktens indsatsbeskrivelser, personens ønsker og perspektiv samt fremtidige anbefalinger.

Indsatsen foregår som udgangspunkt på hverdage mellem kl. 8.00-17.00, men hvis der er behov for indsatser i aftentimerne (kl. 17.00-22.00), kan dette også imødekommes.

Teamet hos Forenede Care Neuro

Det neurofaglige personale består af fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog, audiologopæd, og i flere tilfælde inddrages også social- og sundhedsassister, sygeplejersker og socialrådgivere.

Alt personale hos Forenede Care Neuro har neurofaglig viden og praksiserfaring.

I alle forløb tilpasses og justeres indsatsen mellem personalet løbende. Alle faggrupper supplerer hinanden efter personens behov og ønsker.

Takster 

Timepris er 1.350 kr. og dertil kørsel.  

Takst, kørsel: 5,50 kr./km. (kørsel beregnes fra Forenede Care Neuro, Ringstedhave)

For hver behandlende time afsættes 15 min. til notatføring/forberedelse. 

Hertil kommer tid, der skal bruges på møder og eventuelle skriv. Her fastsættes en pris ud fra, hvor mange timer hver enkelt faggruppe skal bruge herpå. Fx et kortere midtvejsnotat efter 6 uger (ca. 7 timer) og en større status ved 12 uger (ca. 12 timer).

Portrætbillede af Dorte Dahl
Forenede Care Neuro

Spørgsmål til mobile forløb?

Kontakt teamleder og udviklingskonsulent, Dorte Dahl

Telefon: 40 76 02 67

Det var en stor lettelse for teamet, at der var en plan på plads, da vi overtog ansvaret for borgeren. Vi havde mulighed for at spørge terapeuterne og fik også supervision af en neuropsykolog. Dette rustede os til at forstå borgerens synlige og usynlige vanskeligheder og være i stand til at støtte ham bedst muligt.

Kommunal social- og sundhedsassistent der fik støtte af Forenede Care Neuro i forbindelse med et intensivt udslusningsforløb

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.