Hjem Persondatapolitik og GDPR

Persondatapolitik og GDPR

 1. Persondatapolitik
  1.1 Når du er kunde hos Forenede Care A/S registrerer vi personoplysninger om dig
  knyttet til vores samarbejde. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af
  personlige oplysninger, som registreres af os, og vi er opmærksomme på behovet for
  hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige data, som vi
  modtager og registrerer. Behandling af personoplysninger sker altid i henhold til
  Persondataforordningen og bogføringsloven. Vilkårene for vores behandling af
  personoplysninger og dine personlige rettigheder i den forbindelse er beskrevet nærmere i
  denne informationsskrivelse.
 2. Formål
  2.1 Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere samtlige
  forhold ifm. kontraktlige serviceforpligtelser, samt at opfylde vores lovgivningsmæssige
  forpligtelser til registrering, og regnskabsmæssig behandling.
  2.2 Vi anvender ikke dine personoplysninger til andre formål. Ansatte hos Forenede Care
  A/S har tavshedspligt og oplysninger videregives ikke, medmindre du har givet dit
  specifikke samtykke, eller det er krævet af anden lovgivning.
 3. Kategorier af personoplysninger, vi indsamler
  3.1 Som led i administrationen af vores samarbejde behandler vi følgende kategorier af
  persondata om dig: a) Almindelige personoplysninger. Disse omfatter navn, adresse,
  telefonnummer, e-mailadresse til identifikation og til eventuel fakturaudstedelse.
  b) Andre almindelige personoplysninger, der behandles som fortrolige oplysninger er f.eks.
  CPR-nummer på egne ansatte.
  c) Særligt personfølsomme oplysninger om evt. tidligere straffeforhold for egne ansatte.
  3.2 De indsamlede data vil typisk stamme fra dig selv, registreringer foretaget af vores
  eget sundheds- og regnskabsfagligt personale samt fra eksterne kilder, til hvem du har
  givet samtykke til videregivelse af data til os.
 4. Behandling af indsamlet data
  4.1 De indsamlede og registrerede persondata om dig anvendes til:
  a) Fakturering
  b) Statistikker
  c) Lovpligtig indberetning
  4.2 Dine persondata anvendes ikke til automatiske afgørelser eller profilering.
 5. Dine rettigheder
  5.1 I henhold til Persondataforordningen har du en række rettigheder som vi skal iagttage
  og oplyse dig om. a) Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
  b) Kategorierne af personoplysninger
  c) Modtagere eller kategorier af modtagere
  d) Modtager i tredjelande, herunder internationale organisationer
  e) Opbevaring af personoplysningerne
  f) Hvor dine personoplysninger stammer fra
  g) Automatiske afgørelser, herunder profilering
  h) Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
  i) Klage til datatilsynet
  5.2 Vi gør opmærksom på, at du ikke kan udøve dine rettigheder i strid med vores fortsatte
  behandling, hvis behandlingen er nødvendig til vores opfyldelse af lovkrav. Det samme
  gælder, såfremt vores fortsatte behandling er nødvendig for at vi kan forfølge vores
  legitime interesser i det kontraktuelle forhold med dig og vores forpligtelser i henhold til
  gældende lov.
  5.3 Ønsker du at rette henvendelse til os angående personoplysninger vi har registreret og
  behandler om dig, bedes du skrive en e-mail til: info@forenede-care.dk.
  Du har ret til at få oplyst hvilke data, vi behandler om dig samt berigtigelse heraf, såfremt
  de er forkerte.
  Du har endvidere, med forbehold for indhold af anden lovgivning og vores legitime
  interesser, mulighed for at begrænse vores brug af dine persondata og kan fremsætte krav
  til os om sletning af sådanne data.
  5.4 Ønsker du at klage over vores behandling af dine oplysninger, skal du rette
  henvendelse til Datatilsynet.
 6. Overførsel af personoplysninger
  6.1 Som led i vores personaleadministration anvender vi fra tid til anden leverandører til
  hjælp med databehandlingen. Disse databehandlere handler alene i henhold til vores klare
  instrukser og påvirker ikke dine eller vores persondataretlige rettigheder i øvrigt. Som
  eksempel på databehandlere kan nævnes firmaer der leverer cloudservices til journal- og
  regnskabsdata, e-mail korrespondance samt filarkiv
  6.2 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, hvor tredjeparten selv kan
  bestemme, hvad disse data skal bruges til, medmindre der er tale om følgende:
  a) Offentlige myndigheder eller andre tredjeparter i forbindelse med opfyldelsen af lovkrav.
  Enhver videregivelse vil være betinget af lovkrav eller samtykke fra dig og der vil alene
  blive videregivet relevante og nødvendige oplysninger.
  6.3 Dine persondata videregives, opbevares og behandles ikke af os eller vores
  databehandlere i tredjelande eller af internationale organisationer.

GDPR-ansvarlig

Har du spørgsmål til persondata-politikken hos Forenede Care, er du velkommen til at kontakte kvalitetschef, Annette Jellesmark tlf. nr. 21 51 30 64.