Hjem Persondatapolitik og GDPR

Persondatapolitik og GDPR

 1. Persondatapolitik
  1.1 Når du er kunde hos Forenede Care A/S registrerer vi personoplysninger om dig knyttet til vores samarbejde. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som registreres af os, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige data, som vi modtager og registrerer. Behandling af personoplysninger sker altid i henhold til Persondataforordningen og bogføringsloven. Vilkårene for vores behandling af personoplysninger og dine personlige rettigheder i den forbindelse er beskrevet nærmere i denne informationsskrivelse.
 2. Formål
  2.1 Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere samtlige forhold ifm. kontraktlige serviceforpligtelser, samt at opfylde vores lovgivningsmæssige forpligtelser til registrering, og regnskabsmæssig behandling.
  2.2 Vi anvender ikke dine personoplysninger til andre formål. Ansatte hos Forenede Care A/S har tavshedspligt og oplysninger videregives ikke, medmindre du har givet dit specifikke samtykke, eller det er krævet af anden lovgivning.
 3. Kategorier af personoplysninger, vi indsamler
  3.1 Som led i administrationen af vores samarbejde behandler vi følgende kategorier af persondata om dig: a) Almindelige personoplysninger. Disse omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse til identifikation og til eventuel fakturaudstedelse. b) Andre almindelige personoplysninger, der behandles som fortrolige oplysninger er f.eks. CPR-nummer på egne ansatte.
  c) Særligt personfølsomme oplysninger om evt. tidligere straffeforhold for egne ansatte.
  3.2 De indsamlede data vil typisk stamme fra dig selv, registreringer foretaget af vores eget sundheds- og regnskabsfagligt personale samt fra eksterne kilder, til hvem du har givet samtykke til videregivelse af data til os.
 4. Behandling af indsamlet data
  4.1 De indsamlede og registrerede persondata om dig anvendes til:
  a) Fakturering
  b) Statistikker
  c) Lovpligtig indberetning
  4.2 Dine persondata anvendes ikke til automatiske afgørelser eller profilering.
 5. Dine rettigheder
  5.1 I henhold til Persondataforordningen har du en række rettigheder som vi skal iagttage og oplyse dig om. a) Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
  b) Kategorierne af personoplysninger
  c) Modtagere eller kategorier af modtagere
  d) Modtager i tredjelande, herunder internationale organisationer
  e) Opbevaring af personoplysningerne
  f) Hvor dine personoplysninger stammer fra
  g) Automatiske afgørelser, herunder profilering
  h) Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
  i) Klage til datatilsynet
  5.2 Vi gør opmærksom på, at du ikke kan udøve dine rettigheder i strid med vores fortsatte behandling, hvis behandlingen er nødvendig til vores opfyldelse af lovkrav. Det samme gælder, såfremt vores fortsatte behandling er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesser i det kontraktuelle forhold med dig og vores forpligtelser i henhold til gældende lov.
  5.3 Ønsker du at rette henvendelse til os angående personoplysninger vi har registreret og behandler om dig, bedes du skrive en e-mail til: info@forenede-care.dk. Du har ret til at få oplyst hvilke data, vi behandler om dig samt berigtigelse heraf, såfremt de er forkerte. Du har endvidere, med forbehold for indhold af anden lovgivning og vores legitime interesser, mulighed for at begrænse vores brug af dine persondata og kan fremsætte krav til os om sletning af sådanne data.
  5.4 Ønsker du at klage over vores behandling af dine oplysninger, skal du rette
  henvendelse til Datatilsynet.
 6. Overførsel af personoplysninger
  6.1 Som led i vores personaleadministration anvender vi fra tid til anden leverandører til hjælp med databehandlingen. Disse databehandlere handler alene i henhold til vores klare instrukser og påvirker ikke dine eller vores persondataretlige rettigheder i øvrigt. Som eksempel på databehandlere kan nævnes firmaer der leverer cloudservices til journal- og
  regnskabsdata, e-mail korrespondance samt filarkiv
  6.2 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, hvor tredjeparten selv kan bestemme, hvad disse data skal bruges til, medmindre der er tale om følgende:
  a) Offentlige myndigheder eller andre tredjeparter i forbindelse med opfyldelsen af lovkrav. Enhver videregivelse vil være betinget af lovkrav eller samtykke fra dig og der vil alene blive videregivet relevante og nødvendige oplysninger.
  6.3 Dine persondata videregives, opbevares og behandles ikke af os eller vores
  databehandlere i tredjelande eller af internationale organisationer.

Har du spørgsmål til persondata-politikken hos Forenede Care, er du velkommen til at kontakte driftschef, Annette Jellesmark tlf. nr. 21 51 30 64.