Hjem Neuro Specialiseret neurorehabilitering
Ældre mand med rollator kommer gående ned af lang gang på Ringstedhave

Viden om specialiseret neurorehabilitering

Hvad er rehabilitering? Hvornår skal der specialiseret rehabilitering til? Hvad er kravene til at være et neurorehabiliteringscenter? Hvad fremmer og hæmmer rehabiliteringen?

Få svarene herunder.

Genoptræning og rehabilitering efter hjerneskade

Definition af rehabilitering

Rehabilitering er målrettet personer som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.

Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter.

Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation (ref. 1)

Hvornår skal der specialiseret rehabilitering til?

For at blive tilbudt rehabilitering på specialiseret niveau skal personen have komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder samt oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser.

Rehabiliteringsindsatsen skal varetages af fagpersoner med specialiserede kompetencer med særlige krav til tilrettelæggelse af helhedsorienterede forløb, timing og organisering. Der er ofte en kombination af indsatser fra minimum 3 faggrupper og med indsatser minimum 5 dage om ugen, gerne dagligt og ofte flere gange dagligt (ref. 7)

Krav til specialiseret neurorehabilitering

Som specialiseret neurorehabiliteringscenter er der en række høje krav til fagpersonale, til neurorehabiliteringsforløbene og til organisationen, der står bag.

Herunder kan du se de tre typer af krav uddybet.

Ringstedhave hører under Forenede Care Neuro og lever op til alle nedenstående krav.

Kravene til fagpersonerRef.
Fagpersonale har indgående og specific viden om neurologi, hjerneskaderehabilitering og den tilgængelige evidens2+7
Fagpersonale arbejder dagligt og overvejende (eller udelukkende kun) med neurorehabilitering7
Fagpersonale samarbejder teambaseret og interdisciplinært ud fra fælles forståelsesramme og terminologi1+2+4+6+8
Fagpersonale baserer fælles forståelsesramme på neuropædagogik og neuropsykologi4
Fagpersonale tilgår faglig sparring, undervisning, supervision og vidensdeling gennem udviklingsgrupper og gennemgår løbende relevant efter- og videreuddannelse til udvikling og vedligehold af kompetencer2+4+6
Fagpersonale rådgiver og superviserer fagpersoner og tilbud på lavere specialiseringsniveauer og på tværs af sektorer4
Fagpersonale har omfattende praksisbaseret viden med omfattende rutine og erfaring på specialiseret niveau i mere end 3 år2+7
Alle faggrupper varetager mindst 10 neurorehabiliteringsforløb om året2
Kravene til neurorehabiliteringsforløbRef.
Forløb følger forskningsbaseret viden og nationale retningslinjer ift. udredning og indsats. Desuden anvendes validerede undersøgelsesmetoder.2+4
Forløb indbefatter, at borgeren har omfattende og/eller relativ sjældne behov efter hjerneskaden2+7
Forløb indebærer, at der er socialrådgivere til stede for rådgivning og vejledning til uddannelses- og erhvervsevneafklaring2+4
Borgeren og pårørende inddrages i tilblivelse og arbejdet mod personlige mål eksempelvis gennem den involverende samtale (DIS) og systematiske justeringer og evalueringer2+4
Hos borgere med mentale funktionsnedsættelser er der opmærksomhed på både kompenserende og genoptrænende neuropsykologiske tilgange4
Borgerens identitets- og følelsesmæssige udfordringer inddrages i rehabiliteringsforløbet via neuropædagogisk og -psykologisk støtte4
Forløb indebærer samtalestøtte til voksne med afasi (eksempelvis via SCA-metode) samt alternativ og supplerende kommunikation når genoptræning ikke lykkes2+4
Til borgere med udadreagerende adfærd udarbejdes status med grundig analyse af sociale og omgivelsesmæssige hændelser ift. udadreagende adfærd4
Forløb planlægges, prioriteres, revurderes og justeres systematisk af fagpersoner2+4+7+8
Forløb afsluttes med statusskriv2+4
Kravene til organisationenRef.
Organisatorisk robusthed så det specialiserede niveau fastholdes året og døgnet rundt uafhængig af ferie og øvrigt fravær2
Organisationen har samarbejdsaftale med optometrist ved funktionelle syns- og balanceproblematikker2
Organisationen har forskningsforpligtelse 2+4
Organisationen tager udgangspunkt i ICF ”International Classification of Function” (WHO)4
Organisationen har adgang til hjælpemidler og udstyr, som er specialiseret og som kræver særlige kompetencer at anvende8
Hvis organisationen er godkendt som specialsygehus (jf. sundhedsloven §79) er der en neurolog ansat til at lave udredning og behandling2+4

Faktorer der kan fremme rehabiliterings-
processen

  • Personlige kompetencer (selvstændighed og drive)
  • Støttende pårørende
  • Psykologisk støtte til identitetsrekonstruktion
  • Tilbagevenden til arbejde (ref. 4)

Faktorer der kan hæmme rehabiliterings-
processen

  • Ventelister
  • Træthed
  • Pårørende som hjælpere
  • Manglende psykologisk støtte
  • Dagtilbud frem for rigtige arbejdspladser (ref. 4)

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Bliv klogere på neurorehabilitering

Ved tilmelding får du straks din e-bog med gode råd, tips og tricks for dig, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade. Du tilmeldes samtidigt Forenede Care Neuros nyhedsbrev, som du når som helst kan afmelde.