Hjem Social Sundhedsfaglig rådgivning på bosteder og opholdssteder

Sundhedsfaglig rådgivning på bosteder og opholdssteder

Få styr på lovkrav

De senere år har Styrelsen for Patientsikkerhed haft ekstra fokus på patientsikkerheden på bosteder/opholdssteder. Flere steder har fået påbud, da de ikke har kunne leve op til kravene omkring de sundhedsfaglige ydelser.

Eksempler på påbud: 

 • Medicinhåndtering
 • Journalføring 
 • Instrukser 
 • Varetagelse af sundhedsfaglige opgaver 
 • Sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle behandlingssteder på 17 forskellige målepunkter. Målepunkter der har stor betydning for borgernes patientsikkerhed. Det er derfor vigtigt, at både ledelsen og medarbejdere på behandlingsstedet har styr på kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og at de efterlever dem.  

Dette arbejde kan vi støtte jer i. Vi tilbyder hjælp til registrering som behandlingssted, rådgivning, undervisning og audits. Læs mere herunder.

Registrering som behandlingssted

En bosted/opholdssted skal registreres som behandlingssted, når der er ansat en autoriseret sundhedsperson som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent på stedet samt ikke autoriserede personer, der handler på autoriserede sundhedspersoners vegne som pædagoger. Ikke autoriserede personer, der får delegeret en sundhedsydelser, bliver til sundhedspersoner, når de udfører sundhedsydelsen.

Forenede Care kan hjælpe med at få registreret jer korrekt og forberede jeres virksomhed på de krav, der følger med i at være et behandlingssted.

Rådgivning

Forenede Care har mange års erfaring med håndtering af disse krav og kan tilbyde jer rådgivning indenfor de sundhedsfaglige lovkrav.

På et opstartsmøde vil vores specialist sammen med jer lægge en plan for den rådgivning, I specifikt har brug for.

Rådgivning kan eks. være indenfor:

 • Journalføring
 • Medicinhåndtering
 • Udarbejdelse af instrukser
 • Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser
 • Krav vedrørende borgeres retsstilling/samtykke
 • Arbejdet med varetagelse af sundhedsfaglige opgaver
 • Arbejdet med sygeplejefaglige opgaver som vurderinger og opfølgning
 • Arbejdet med patientsikkerhed (utilsigtede hændelser)
 • Håndtering af utilsigtede hændelser både i forhold til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) og lokalt på stedet
 • Udarbejde diverse skabeloner eks. auditskemaer, delegeringsskemaer, samtykkeerklæringer, handleplaner, mødereferater og hændelsesanalyser

Undervisning

Vores specialister kan tilbyde undervisning indenfor kvalitetsudvikling af de sundhedsfaglige ydelser:

 • Implementering af instrukser og nye arbejdsgange
 • Forbedringsmodellen inkl. kvalitetscirklen
 • Arbejdet med opfølgning med handleplaner med SMART mål
 • Kvalitetssikring ved audits indenfor medicinhåndtering, hygiejne og journalføring
 • Introduktion til fokusuger vedrørende medicin og hygiejne

Audit

Der er også mulighed for, at vi kan komme på audits, hvor vi er behjælpelig med eksempelvis at:

 • Gennemgå borgerforløb med medarbejderne
 • Udarbejde handleplaner til jeres videre arbejde
 • Gå audits på medicin og journaler

Målet

 • Ledelsen bliver klædt på til et tilsyn og bliver tryg ved, at de har styr på kravene
 • Både ledelse og medarbejdere kender kravene og ved hvad der skal til, for at de lever op til dem
 • Alle instrukser foreligger
 • Alle arbejdsgange er beskrevet
 • Ledelse og medarbejdere ved hvordan de arbejder ud fra forbedringsmodellen med SMART mål
 • Ledelse og medarbejdere ved hvordan de arbejder med hændelsesanalyser og opfølgning

Eksempel på et forløb

 • Et uforpligtende møde. Formålet med dette møde er at fortælle, hvad vi kan hjælpe jer med.
 • Et indledende planlægningsmøde, hvor vi sammen med jer drøfter, hvad I har brug for og får lagt en plan for dette.
 • Selve forløbet som altid er skræddersyet til jeres behov. Det vil altid være muligt med justeringer undervejs.
 • Implementering af instrukser og arbejdsgange inkl. undervisning i relevante emner.
 • Opfølgning på implementeringen eks. med medicin- eller journalaudit og opfølgning på handleplaner.

Pris

Det første møde er altid uforpligtende og uden honorar. Mødet kan enten foregå hos jer, på vores kontor i Ballerup eller over teams.

Honorar for videre forløb er en fast timeløn på 1.200 kr. ex. moms. Vi fakturerer pr. påbegyndt halve time.

Ved undervisning og audits kan der være ekstra betaling til forberedelse.

Prisen er uden kørselsgodtgørelse, som beregnes ud fra statens højeste takst og evt. udgifter til broafgift. Ved transporttid betales der 50% af timeprisen på 1.200 kr. ex. moms for kørselstiden.

Vores erfaring kommer jer til gode

Forenede Care driver bosteder/opholdssteder, krisecentre, neurocenter samt plejecentre.

Vi har mange års erfaring med at drive døgnpladser og sikre høj kvalitet på sundhedsydelser. Vores specialister arbejder til dagligt i driften og har derfor fingrene i mulden ift. sikre arbejdsgange, der lever op til lovkrav.

Kvalitetschef

Annette Jellesmark

Telefon nr. 21 51 30 64