Hjem Neuro For dig som fagperson Specialiserede neurorehabiliteringsforløb Målgruppe

Målgruppe

Forenede Care Neuro, Ringstedhave modtager voksne borgere med fysiske, kognitive og/eller sproglige følger efter en erhvervet hjerneskade.

Målgruppe for specialiseret neurorehabiliteringsforløb

Vi rehabiliterer voksne borgere der har erhvervet hjerneskade som følge af:

  • Kranietraumer
  • Apopleksi
  • Anoksi/toksisk påvirkning
  • Encephalit, vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen
  • Guillain Barré Syndrom (GBS)

Vi håndterer også borgere, der har psykiatrisk komorbiditet eksempelvis:

  • Angst
  • Depression
  • Hallucinationer
  • Agitation
  • Vrangforestillinger

Borgeren skal være respirations- og kredsløbsstabil.

Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller borgere med et aktivt alkohol- eller stofmisbrug.

Vi håndterer borgere med komplekse udfordringer

Kropslige udfordringer

Funktionsnedsættelser af bevægelser samt andre kropsfunktioner

Overordnede kognitive funktioner som hukommelse, eksekutive vanskeligheder (monitorering af egen adfærd, initiere egen adfærd, planlægge, organisere, løse problemer, aflæse signaler og agere passende) eller nedsat sygdomserkendelse og sygdomsindsigt

Funktionsnedsættelser af sproglige funktioner i tale og på skrift

Udtrætningsproblematikker

Neglect

Upassende eller udadreagerende adfærd, herunder følelsesmæssig ubalance (irritabilitet, svigtende hæmninger, eufori, impulsivitet og/eller aggressive udbrud, selvskadende adfærd). Kan dog også være udtryk for ex. smerte

Aktivitets- og deltagelsesudfordringer

Læring og anvendelse af viden (at anvende indlært viden, tænkning, problemløse, stillingtagen)

Almindelige opgaver og krav (at udføre sammensatte opgaver, planlægge og prioritere, påtage sig ansvar og håndtere stress)

Kommunikation/anvendelse af kommunikationsudstyr og teknikker (mindske risikoen for isolation)

Omsorg for sig selv (vaske sig, tage tøj på, spise og drikke)

Husførelse (indkøb af mad, tøj og andre fornødenheder, husholdningsopgaver som rengøring samt omsorg for andre

Vigtige livsområder som uddannelse og beskæftigelse (da dette giver højere livskvalitet, bedre social integration og øget selvværd)

Udfordringer med omgivelsesfaktorer

Boligsituation og afklaring af denne

Produkter og teknologi (hjælpemidler)

Familie, slægtninge og venner (angst i starten og depression senere i forløbet. Generelt kan forløbet være udmattende og opslidende for pårørende der også kan opleve sorg når hjerneskaden udmønter sig i en personlighedsændring)

Udfordringer med personlige faktorer

Identitets og følelsesmæssige udfordringer (”den jeg var før” og ”den jeg er nu”. To selvbilleder personen nu skal leve med. Opgaven med at balancere og integrere disse to selvbilleder kan være stress-fyldt).


o   Fase 1 (0-2 måneder) – Borger er optaget af kropslige forandringer
o   Fase 2 (2-6 måneder) – Borger er optaget af livsførelse i hverdagen
o   Fase 3 (6-12 måneder) – Borger er optaget af selvforståelse
o   Fase 4 (12-24 måneder) – Borger er optaget af at komme videre i livet
Figer der viser 5 faser ved en hjerneskade

Kontakt os

Cecilie Bolø Østergaard
Forløbskoordinator og audiologopæd

Forenede Care Neuro, Ringstedhave
Ole Hansens Vej 7
4100 Ringsted

Telefon: 20 14 19 11

Serviceloven §107

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Sundhedsloven §140

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for rehabilitering

Sundhedsloven §84

Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat rehabilitering efter udskrivning fra sygehus.

Forenede Care Neuro, Ringstedhave modtager borgere med behov for specialiseret neurorehabilitering i henhold til Sundhedsloven § 140. Disse borgere udskrives fra sygehuset med genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering. 

Vi er derudover et midlertidigt døgntilbud, i henhold til Serviceloven § 107 der omhandler bo- og træningsophold: Ringstedhave Botræning.

Det er også muligt for privatpersoner at købe et ophold, men langt størstedelen af opholdene er finansieret af kommunen.

Selvom de fleste af vores borgere ankommer direkte fra sygehuset, så er det også muligt for kommunen at købe et ophold til en borger, der midlertidigt har været hjemme på ophold i kommunen. Der kan være flere årsager til, at en kommune er nødt til at hjemtage en borger i en midlertidig periode, og vi samarbejder derfor også gerne med de lokale rehabiliteringsinstanser om at overtage borgeren, når tidspunktet er det rigtige for dem.